Dear Friends,

In 1968 my dad, Reverend Charles Bustin, built the EBM church in Marbial, Haiti on the banks of the La Gossline river. It has been in use ever since. However, over the years, we have outgrown the space.  Also, it is structurally unsafe to use for worship or even to repair.  Several years ago, it was decided that we should build the new church on the hill of the mission property, away from the river. In December 1981, in our home on the mission compound in Marbial, in my Mom’s final days, she ask me to make sure that the new church was built, in the event that my dad did not get to do it before he passed away.
It has been a  burden and a desire, ever since, to see the new church building constructed on this location.  On April 12, 2018, construction began even though we did not have much to start with. We are praying and believing God to make the funds available so that we can continue with the construction and finish the building this year. At this point, we have the footer partly finished. We hope to finish it and pour the floor in the next few weeks.  We are  depending on donations to make this happen.

Thanks for your prayers and support

Blessings,
Pastor David Bustin

Chè Zami,

Nan ane 1968 pap-m,  Pastè Charles Bustin te bati legliz EBM nan Marbial, Haiti bò riviè La Gossline nan. Legliz la an sèvis sepi lè sa. Men diran espas tout ane sa yo li vi-n twò piti.  E ankò li an move eta. Li menm yon danje pou moun adore Bondie ladann. Nou paka monte sou li non plis pou repare li.  Depi plizyè ane pase, gen desizyon ke te fèt pou nou bati yon lòt legliz tou nèf sou tè misyon an plis sou mòn kote li pap bò riviè a ankò.
An Desanm 1981, Lakay nou Marbial, fèk avan manman-m te mouri, li te mande-m pou mwen responsab batisman legliz la si zanka papa-m pa gentan bati li avan li mouri Depi lè sa mwen toujou gen sa sou kèm ak yon gran dezi pou mwen ta realize travay sa-a. Pou nou ta bati legliz la nan menm lokal kote nou te deside bati li depi lontan.  Nan jou ki te 12 Avril 2018 nou te priye sou lokal la e nou konsakre tè sa bay Bondie e nou te konmanse travay la pou bati legliz sa,  menm ke nou pat gen anpil lajan nan fon nou pou fè travay la.   Men, nap priye e kwè Bondie pou li fè nou jwenn tout sa nou bezwen pou kontinye ak konstriksyon an jus nou rive acheve travay la avan fen ane sa.
Konnye-a nou gen tan konmanse ak sòl  pou fondasyon an. Nap priye pou Bondie fè nou ka fini ak fondasyon an e koule beton atè a nan kèk semen.   Nou depan de èd e donasyon pou nou ka fè sa.

Mèsi pou tout priyè e sipò ou.

Ke Bondie beni ou,
Pastè David Bustin

 

PayPal Donation
First
Last
Mailing Address
Street Address
Apt./Building/Suite #
City
State/Province
Zip/Postal
Country